Vykdomi projektai

Vykdomi projektai

Akmenės vandenys

INFORMACIJA APIE 2023 M. ĮVYKDYTUS PROJEKTUS

Atsisiųsti
Akmenės vandenys

INFORMACIJA APIE 2022 M. ĮVYKDYTUS PROJEKTUS

Atsisiųsti
Akmenės vandenys

INFORMACIJA APIE 2021 M. ĮVYKDYTUS PROJEKTUS

Atsisiųsti
LOGOTIPAI

Projektas „Ventos pramoninės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra“,
NR. 02-063-P-0004

Akmenės rajono savivaldybė kartu su partneriais, UAB „Akmenės vandenys“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“, įgyvendina projektą, kurio tikslas – inžinerinės infrastruktūros įrengimas Ventos pramoninėje teritorijoje.

 

Įgyvendinant projektą bus projektuojami ir įrengiami D-1 kategorijos privažiuojamieji keliai pramoninėje teritorijoje, automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų-dviračių takai, požeminė elektros linija, vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo trasos bei paviršinių nuotekų tinklai. Projekto lėšomis bus sukurta inžinerinė infrastruktūra prie vienuolikos investuotojams pritaikomų žemės sklypų, esančių Ventoje: Statybininkų g. 1, Statybininkų g. 9, Statybininkų g. 20A, Statybininkų g. 23, Statybininkų g. 28, Statybininkų g. 29, Statybininkų g. 36, Statybininkų g. 41, Statybininkų g. 59, Statybininkų g. 61, Statybininkų g. 89, Statybininkų g. 93.

 

Investuojant į infrastruktūros įrengimą ir plėtrą yra sudaromos patrauklesnės sąlygos verslo plėtrai, naujų investicijų pritraukimui ir tokiu būdu skatinamas naujų darbo vietų kūrimasis.

 

Projektas įgyvendinamas 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ veiklos „Laisvųjų ekonominių zonų, pramonės parkų ir kitose pramoninėse teritorijose esančių sklypų išvystymas“. Projekto finansavimo šaltinis – Teisingos pertvarkos fondas.


Projekto trukmė: 2023 m. spalio 17 d. – 2026 m. rugpjūčio 31 d.


Projekto vykdytojas – Akmenės rajono savivaldybės administracija.


Projekto vertė: 9 601 764,36 Eur, iš jų:

ES fondų lėšos – 7 644 000,00 Eur;

Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 1 957 764,36 Eur.

LOGOTIPAI

„VANDENTVARKOS ĮGYVENDINIMAS PADVARĖLIUOSE”

UAB „Akmenės vandenys“ kartu su partneriais Akmenės rajono savivaldybės administracija ir kaimo bendruomene „Padvarėliai“ 2021 m. vasario mėnesį baigė įgyvendinti projektą „Vandentvarkos įgyvendinimas Padvarėliuose” (Nr. AKME-LEADER-6B-I-6-7-2018).


Projektas finansuojamas pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“, II prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.


Šis projektas yra finansuojamas Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtros (iki 22703,50 Eur) ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis (iki 4006,50 Eur), Akmenės rajono savivaldybės biudžeto (iki 14214,59 Eur) ir UAB „Akmenės vandenys“ lėšomis (8594,21 Eur). Bendra projekto vertė 49518,80 Eur.
Vandentiekio tinklų statybos darbus vykdė rangovas UAB „Hidrotechniniai statiniai“. Įrengta 546,03 metrų vandentiekio tinklų.


Požeminio vandens gavybos gręžinio statybos darbus vykdė rangovas UAB „Artva“. Požeminio vandens gavybos gręžinys išgręžtas 135 metrų gylio.
Įgyvendinus projektą, pareiškėjas UAB „Akmenės vandenys“ kartu su partneriais Akmenės rajono savivaldybės administracija ir kaimo bendruomene „Padvarėliai“ sudarė galimybę Padvarėlių kaimo gyventojams naudotis centralizuotu geriamuoju vandeniu.

europos sąjunga

Vandens gerinimo įrenginių statyba

Informacija apie įgyvendinamus projektus geriamojo vandens kokybei gerinti 


Akmenės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Akmenės vandenys“ įgyvendina projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0006 „Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone“. Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.


Šis projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos fondų, Akmenės rajono savivaldybės ir UAB „Akmenės vandenys“ lėšomis. Bendra projekto vertė 2 384 080,57 Eur. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, konkrečiai iš Sanglaudos fondo, finansuojama pusė projekto vertės – 1 192 040,28 Eur. UAB „Akmenės vandenys“ prisidėjimui prie projekto suteikta valstybės perskolinamoji paskola 360 000,00 Eur.


Geriamojo vandens gerinimo įrenginiai (VGĮ) statomi Naujosios Akmenės ir Akmenės miestuose, Papilės ir Kruopių miesteliuose bei Agluonų ir Sablauskių kaimuose.


2017 m. vasario 10 d. pasirašytos Papilės VGĮ ir Agluonų VGĮ statybos darbų vykdymo sutartys (atitinkamai už 142.815,00 ir 69.722,00 Eur sumą) su rangovu UAB „Evikta“, Sablauskių VGĮ statybos darbų vykdymo sutartis (124.995,00 Eur) su rangovu UAB „Irdaiva“ bei Kruopių miestelio
VGĮ statybos darbų vykdymo sutartis (137.488,00 Eur) su rangovu UAB „Eigesa“.


2017 m. liepos 20 d. pasirašytos Akmenės VGĮ ir Naujosios Akmenės VGĮ statybos darbų vykdymo sutartys (atitinkamai už 578.850,00 Eur ir 1.230.620,00 Eur sumą) su rangovu UAB „Eigesa“.


Kruopių VGĮ, Papilės VGĮ, Agluonų VGĮ ir Sablauskių VGĮ darbų pradžia paskelbta 2017 m. rugpjūčio 1 d., Akmenės VGĮ ir Naujosios Akmenės VGĮ darbų pradžia paskelbta rugsėjo 1 d.


Papilės ir Kruopių miestelių, Sablauskių ir Agluonų kaimų vandens gerinimo įrenginių statybos darbus planuojama užbaigti 2019 m. sausio–vasario mėn., Akmenės miesto – 2019 m. kovo mėn., Naujosios Akmenės miesto – 2019 m. rugsėjo mėn.


Įgyvendinus projektą, pareiškėjas UAB „Akmenės vandenys“ kartu su partneriu Akmenės rajono savivaldybės administracija savo lėšomis užtikrins tinkamą vandens tiekimo įrenginių ir sistemų funkcionavimą, nepertraukiamą, ilgalaikį bei technine ir ekonomine prasme prieinamą socialiai būtinos geriamojo vandens tiekimo paslaugos teikimą. Gyventojai bus aprūpinami kokybiškesniu geriamuoju vandeniu – iš gėlo požeminio vandens bus šalinamas geležis bei amonis. Geresnės kokybės vanduo prisidės prie gyventojų sveikatos būklės, darbo ir poilsio sąlygų gerinimo, išsaugant švarią ir palankią sveikatai aplinką, racionaliai naudojant gamtinius išteklius.

europos sąjunga

Infrastruktūros plėtra

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone


Projekto tikslas užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikimą Daubiškių kaimo gyventojams bei padidinti sistemos efektyvumą Akmenės rajone.

Įgyvendinant Investicinį projektą bus vykdomos dvi veiklos - bus suprojektuoti ir įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai ir atlikta vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija.

Veiklos:


1. Daubiškių kaimo (378 gyv.) vandentiekių ir nuotekų tinklų statyba tikslinei grupei: nuotekų tinklai - 36 gyv., vandentiekio tinklai - 2 gyv.;
2. Inventorizuoti 97,7 km vandens tiekimo tinklų ir nuotekų surinkimo tinklų Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestuose.
Projekto rezultatai parodo, kad projekto įgyvendinimas išsprendžia problemą dėl centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemos Daubiškių k. nebuvimo, kas užtikrins tolygų ir kokybišką paslaugų teikimą gyventojams.


Projekto finansavimas vyksta pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr.D1-235 “Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr.05.3.2-APVA-R-014-61-0009, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę “Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone


Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo
Projekto vykdytojas:
UAB “Akmenės vandenys”

www.esinvesticijos.lt